Saya menuliskan ini sebagai pengingat buat diri sendiri tentang 17 Pupuh Sunda (Pupuh = lagu tradisional Sunda).

 1. Asmarandana:
  Watek: (kadeudeuh, kaasih, kanyaah) (rasa sayang, cinta)
  7 padalisan
  (8-i), (8-a), (8-o/é), (8-a), (7-a), (8-u), (8-a)

  Dengar lagu Asmarandana:


 2. Balakbak:
  Watek: (heureuy/banyol tapi sopan) (candaan yang sopan)
  3 padalisan
  (12 + 3-é), (13 + 3-é), (12 + 3-é)

  Dengar lagu Balakbak:


 3. Dangdanggula:
  Watek: (kabungah/kagumbiraan) (kesenangan/riang gembira)
  10 padalisan
  (10-i), (10-a), (8-é/o), (7-u), (9-i), (7-a),(6-u), (8-a), (12-i), (7-a)

  Dengar lagu Dangdanggula:


 4. Durma:
  Watek: (gedé harepan) (besar harapan)
  7 padalisan
  (12-a), (7-i), (6-a), (7-a), (8-i), (5-a), (7-i)

  Dengar lagu Durma:


 5. Gambuh:
  Watek: (kanyeri/kasedih/kasusah) (kesakitan, kesedihan, kesusahan)
  5 padalisan
  (8-u), (8-u), (8-i), (7-a), (8-a/u), (8-a/o)

  Dengar lagu Gambuh:


 6. Gurisa:
  Watek: (ngalamun/malaweung) (melamun)
  6/8 padalisan
  (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), /+8-a, 8-a/

  Dengar lagu Gurisa:


 7. Juru Demung:
  Watek: (bingung ku kalakuan sorangan) (bingung akan kelakuannya sendiri)
  5 padalisan
  (8-a), (8-u), (6-i), (8-a), (8-u)

  Dengar lagu Juru Demung:


 8. Kinanti:
  Watek: (nungguan pinuh pangharepan/kanyaah) (menunggu dengan penuh harapan/sayang)
  6 padalisan
  (8-u), (8-i), (8-a), (8-i), (8-a), (8-i)

  Dengar lagu Kinanti:


 9. Lambang:
  Watek: (banyol pikiraneun) (bercanda yang perlu berpikir untuk mengerti candaanya)
  8 padalisan
  (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a), (8-a)

  Dengar lagu Lambang:


 10. Magatru:
  Watek: (sedih/handeueul ku kalakuan sorangan/mapatahan) (sedih/menyesali kelakuan sendiri, nasihat)
  5 padalisan
  (12-u), (8-i), (8-u), (8-i), (8-o)

  Dengar lagu Magatru:


 11. Maskumambang:
  Watek: (kanalangsaan/sedih bari ngenes haté) (kesedihan yang mendalam)
  4 padalisan
  (12-i), (6-a), (8-i), (8-a)

  Dengar lagu Maskumambang:


 12. Mijil:
  Watek: (sedih gedé harepan) (sedih namun besar harapan)
  6 padalisan
  (10-i), (6-o), (10-é), (10-i), (6-i), (6-u)

  Dengar lagu Mijil:


 13. Pangkur:
  Watek: (ambek kapegung) (marah terpendam)
  7 padalisan
  (8-a), (12-i), (8-u), (8-a), (12-u), (8-a), (8-i)

  Dengar lagu Pangkur:


 14. Pucung:
  Watek: (ambek ka diri sorangan/teu panuju haté) (marah pada diri sendiri/ hati tidak setuju)
  4 padalisan
  (12-u), (6-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Pucung:


 15. Sinom:
  Watek: (kagumbiraan/kadeudeuh/sumanget) (kegembiraan/Rasa sayang/Semangat)
  9 padalisan
  (8-a), (8-i), (8-a), (8-i), (7-i), (8-u), (8-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Sinom:


 16. Wirangrong:
  Watek: (kawiwirangan ku polah sorangan) (malu oleh kelakuannya sendiri)
  6 padalisan
  (8-i), (8-o), (8-u), (8-i), (8-a), (8-a)

  Dengar lagu Wirangrong:


 17.  Ladrang:
  Watek: (resep banyol bari nyindiran) (bercanda sambil menyindir)
  4 padalisan
  (10-i), (4-a), (8-i), (12-a)

  Dengar lagu Ladrang:


Watek = Penjiwaan
Padalisan = baris
(8-i) = 8 suku kata, dengan suku kata terakhir, mengandung huruf vokal "i"

***

Sumber materi tulisan:
https://www.facebook.com/i.wayan.kiara

Sumber lagu Pupuh:
https://archive.org/details/pupuh


Trang koléntrang trang koléntrang
Silondok paéh nundutan
Peuting ra'ang ngebrak caang
Di pondok Ujang nengetan

Bulan batok bulan batok
Bulanna sagédé tampir
Weléh hélok weléh hélok
Si Ujang keur jero mikir

Pucuk Kalapa jeung Mangga
Aroyag najan keur simpé
Inget lalakon ti Ema
Amun eukeur diparéndé

Teu lila Ga'ang nu gandéng
Patémbalan meni téréh
Rék saré Ema ngadongéng
Lalakona nini Antéh

Kalangkangna Saliara
Teu éléh panjang ngagemat
Kocap kacarita téa
Ni Antéh jeung Candramawat

Anu jangkungna pohara
Rungkun awi, Awi Bitung
Cicing di Bulan ngumbara
Ninun waktu kentrung-kentrung

Lalay hiber meni rabeng
Néangan dahar buahna
Ujang angger rasa hemeng
Kuma Nini ka bulanna

Lalayna kurang saeundan  
Nyamberan Peuteuy sapapan
Si Ujang ku panasaran
Hayang pisan ngarandapan

Nyiruan sararé kabéh
Dijuru sayangna ratu
Ka Bulan ka nini Antéh
Guguru élmuna waktu

Ngagembrong hateup buruan
Sajalon wungkul nyiruan
Keur anteng neuteup ka Bulan
Itu naon ngadeukeutan?

Kembangna jeung dangdaunan
Sarupaning sisieupeun
Leumpang siga lalaunan
Tapi geuning geus hareupeun

Surupna siki Kawéni
Na taneuh pikeun ngajadi
Ngawujudna hiji nini
Tapi masih kénéh nyari

Ngarayap Kadal leumpangna
Teu jauh aya liangna
Najan teu kedal kecapna
Ujang wawuh ka anjeunna

Tina kembang sawaréhna
Nya Anggrék Bulan ngaranna
Ieu Nini Antéh téa
Anu di Bulan ngumbara

Kembang deui nu séjénna
Siga anu di Cilamé
Ujang saharita nanya
Sagala ganjelan haté

Peuting geuning beuki jempling
Wancina guriang tandang
Anaking ku deudeuh teuing
Si Ujang nu hayang nganjang

Mawana sirep dibaca
Nyieun surup ka sirungna
Wayahna hidep can bisa
Sabab can sanggup ngapungna


Sirung kudu dilelemu
Akarna kudu disangga
Ngapung wudu butuh élmu
Ngajomantara ku banda

Sugan jadi sugan wani
Binih ngacambah na wadah
Kutan kitu geuning nini
Ka Bulan teu sagawayah

Antik bulan cahayaan
Caang kabéh mayapada
Sidik pisan kaayaan
Ujang ayeuna can bisa

Budak ngariung bidara
Di buruan anu mabra
Bisa ngapung jomantara
Ka Bulan jeung béh dituna

Haliwu répéh ku simbut
Si nyai kakarék hudang
Gelenyu ni Antéh imut
Ngarti ngangluhna si Ujang

Ngabungbang hayu ngabungbang
Ningali bulan janari
Ieuh Ujang tong salempang
Geura si beneran diri

Ngajajar Mega teu nyaram
Teu hésé nyangsang na jambé
Diajar tong haroréam
Digawe diengké-engké

Darariuk na palupuh
Ngariung nyaro'o kuya
Waktu kapaké teu puguh
Banda béak poya-poya

Surup waktu kabeurangan
Nyoro balebat pisahan
Hirup éstu teu sirungan
Komo deui ka buahan

Wanci beurang murub mubyar
Alam dunya tembong kabéh
Si Ujang harita sadar
Kana pituduh ni Antéh

Jalma indit ka kasabna
Aya oge ka tampian
Geuningan ieu sababna
Aing teu bisa ka Bulan

Tiap jalma gawé nyata
Miang mulang ke sareupna
Kocap mimiti harita
Ujang ngarobah sikepna

Nu tani subur lahanna
Anu ngahuma sugema
Nu tadina ukur nyanda
Robah jatnika percéka

Cibingbin sirahna cai
Nyaian sawah jeung reuma
Tigin kana jangji ati
Ka Bulan jeung beh dituna


Bandung, 15 Februari 2021
Irpan Rispandi 3roet
 
Sumber Foto:
epnri.indonesiaheritage.org
 

Bagi keluarga kecil yang memasak sendiri makanannya, maka "produk sampingan" dari aktifitas memasak ini adalah sampah bahan makanan. Bisa akar Cesin, kulit bawang, cangkang telur, daun sawi yang jelek, dan berbagai sampah bahan makanan lainnya.

Pada awalnya istri suka memasukkan semua sampah tersebut di kantong plastik bekas belanja sayur dari tukang warung sayur. Alhasil setiap harinya kami "memproduksi" dua sampai tiga plastik besar sampah. Setiap harinya lho ya.

Jika misalnya rata-rata berat sampah dalam 1 plastik itu 1 Kg aja, berarti dalam sehari kami membuang 3 Kg sampah. Berapa Kg dalam sebulan? dalam setahun? tinggal di kalikan saja.

Perumahan tempat saya tinggal, itu ada kurang lebih 250-an unit rumah. Jika kita ambil rata-rata produksi sampahnya sama dengan yang saya hasilkan, jumlah sampah yang diproduksi perumahan tempat saya tinggal itu 750 Kg per hari.

Dalam radius 1 Km saja dari rumah saya, itu ada sekitar 4 perumahan. Seterusnya hitung aja deh sendiri ^_^

Yang jelas, produksi sampah di lingkungan kita itu dalam seharinya, jika kita totalkan bisa ton-tonan.

Kembali lagi ke rumah saya. Kebetulan istri saya senang bercocok tanam. Di halaman rumah banyak ditanam berbagai pohon bunga dan tanaman consumable seperti cabe, katuk, sampai pohon saga.

Awalnya setelah membaca suatu artikel, istri saya memanfaatkan cangkang telur sebagai tambahan nutrisi untuk pohon bunga Kemuning kesayangannya. Setelah beberapa waktu berlalu, pertumbuhan bunga Kemuning lebih bagus daripada sebelum diberi cangkang telur.

Selanjutnya malah keterusan, selain cangkang telur, semua bahan-bahan limbah sayuran dari memasak, tidak lagi dibuang ke tempat sampah tapi dibuang ke pot-pot tanaman.

Ternyata pot-pot tanaman tidak cukup untuk menampung sampah-sampah organik yang dihasilkan oleh dapur kami. Karenanya kami kemudian membuat sebuah lubang di tanah untuk menampung sampah-sampah organik tersebut.


Lubang ini tidak besar, cuma seukuran genteng rumah lah, dalamnya sekitar se-lengan. Tapi meskipun relatif kecil, sudah sekitar 5 bulan jadi tempat penampungan sampah organik, lubang itu tidak penuh-penuh.

Kami memang tidak sengaja mengkomposkan sampah organik tersebut, dalam artian setiap periode waktu tertentu mengambil kompos hasil pembusukannya. Jadi lubang sampah tadi kami jadikan sebagai tempat pembuangan sampah organik saja. Tapi rupanya ini membawa manfaat tersendiri, karena tanaman-tanaman di sekitar lubang tersebut menjadi tumbuh lebih subur.

Dari aktifitas "buang sampah di halaman" ^_^ (tapi dalam pengertian positif ya), alhamduillah sebagian kebutuhan dapur dapat terpenuhi. Kalau pohon cabe sudah berbuah, maka ketika mau bikin sambel, cabenya tidak perlu membeli, cukup memetik dari halaman. Begitu pula dengan kencur, daun katuk, dan anggota keluarga yang terbaru, buah Pare.

Selain itu istri makin senang dengan tanaman-tanaman bunganya yang tumbuh sehat. Kadang saya geli sendiri ketika istri mengajak bicara tanaman-tanaman kesayangannya itu. Tapi sepertinya berkat curahan kasih sayang dan nutrisi yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur.

Tadi saya cerita bahwa sebelumnya kami buang sampah segabruk, segala jenis sampah dikumpulkan dalam kantong plastik lalu dibuang ke tempat sampah untuk nanti diangkut oleh tukang sampah.

Nah, setelah kami memilah sampah, dimana sampah organik dijadikan "makanan bergizi" buat tanaman-tanaman, maka produksi sampah kami berkurang drastis. Kalau pada awalnya sehari bisa 3 kantong plastik sampah, maka sekarang kami buang sampah non-organik mungkin dua hari atau tiga hari sekali. Karena ternyata, sampah plastik kami sangat sedikit.

Menyadari hal itu, kembali deh saya itung-itungan. Seandainya saja setiap rumah di perumahan saya melakukan hal yang sama, betapa bermanfaatnya. Maksudnya, ketika kita memisahkan sampah organik dengan non-organik. Kemudian "mengkonsumsi" ulang sampah organiknya dengan cara diberikan ke tanaman, betapa kita bisa mengurangi sampah dengan signifikan!

Saya aja kan yang tadinya memproduksi 3 plastik sampah dalam sehari, setelah dipilah, jadi hanya membuang sampah 2 hari sekali. Kalau mau itung-itungan diatas kertas nih, yang tadinya membuang 6 Kg sampah dalam 2 hari, menjadi hanya 1 Kg saja, bahkan mungkin kurang, karena yang saya buang itu plastik-plastik aja.

Tapi kemudian saya kepikiran lagi, alhamdulillah halaman saya masih ada tanahnya, sehingga bisa membuat lubang pembuangan sampah organik. Bagaimana dengan rumah yang tidak ada tanahnya, baik karena sempit ataupun karena sudah disemen semua?

Saya ada percobaan kecil-kecilan untuk mengelola sampah organik ini. Saya coba untuk membuang sampah organik ke galon yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi semua potongan sayur, kulit pisang, dll, dimasukkan ke galon. Pada awalnya galon tersebut tidak saya tutup, dibiarkan terbuka begitu saja. Tapi makin lama, seiring membusuknya sampah organik, terlihat banyak belatungnya. Ngeliatnya jadi kurang enak. Jadilah saya tutup, dan memang kemudian di dalam galon tidak kelihatan ada sesuatupun yang bergerak.

Jadi untuk rumah yang tidak punya tanah sehingga tida bisa membuat lubang untuk menampung sampah organik, sepertinya bisa menggunakan galon bekas. Selain itu bisa juga menanam tanaman di pot, dan sampah organiknya disimpan di pot-pot tersebut.

Baiklah, demikianlah sharing saya tentang siklus sampah organik di rumah saya. Dimana sampah-sampah organik, tidak dibuang, tapi dimanfaatkan sebagai pupuk organik buat tanaman bunga dan tanaman dapur, yang bisa dikonsumsi lagi.

Semoga bermanfaat.Struktur Kimia Vitamin C (Asam Askorbit)

Menghadapi masa pandemi Covid-19 ini, kita harus menjaga kesehatan tubuh terutama menjaga tingkat imunitas. Supaya ketika tubuh kemasukan virus, imunitas tubuh bisa mengatasinya.

Imunitas tubuh bisa dijaga dan ditingkatkan, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi. Malah kalau perlu ditambah dengan konsumsi suplemen dan multi vitamin.

Saya kadang mikir, vitamin itu apa sih? mengapa begitu penting. Jadilah kemudian saya browsing-browsing.
 
Vitamin jika dilihat dari sudut pandang ilmu kimia, adalah molekul organik (susunan atom karbon dan unsur lainnya). Vitamin  merupakan mikronutrien penting yang dibutuhkan organisme hidup, untuk membantu fungsi sistem metabolisme tubuhnya supaya bekerja dengan benar.

Pada umumnya Vitamin tidak dapat dibuat/dihasilkan oleh tubuh mahluk hidup. Atau kalaupun ada, jumlah yang dihasilkan tidaklah cukup.

Cara terbaik untuk mendapatkan vitamin yang cukup adalah dengan mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang.

Manusia membutuhkan setidaknya 13 vitamin esensial. Vitamin-vitamin tersebut dibutuhkan tubuh agar semua komponennya dapat bekerja dengan baik. 13 vitamin tersebut adalah:

 1. Vitamin A
 2. Vitamin C
 3. Vitamin D
 4. Vitamin E.
 5. Vitamin K.
 6. Vitamin B1 (tiamin)
 7. Vitamin B2 (riboflavin)
 8. Vitamin B3 (niasin)
 9. Asam pantotenat (B5)
 10. Biotin (B7)
 11. Vitamin B6
 12. Vitamin B12 (cyanocobalamin)
 13. Folat (asam folat dan B9)


Vitamin dikelompokkan menjadi dua kategori:

 • Vitamin yang larut dalam lemak
 • Vitamin yang larut dalam air

Vitamin yang larut dalam lemak disimpan di jaringan lemak tubuh. Empat vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini lebih mudah diserap oleh tubuh dengan adanya lemak makanan.

Vitamin yang larut dalam air ada sembilan jenis, yakni:

 1. Vitamin B1 (tiamin)
 2. Vitamin B2 (riboflavin)
 3. Vitamin B3 (niacin)
 4. Vitamin B5 (asam pantotenat)
 5. Vitamin B6
 6. Vitamin B7 (biotin)
 7. Vitamin B9
 8. Vitamin B12 (cobalamin)
 9. Vitamin C

Vitamin-vitamin jenis ini tidak disimpan di dalam tubuh. Setiap sisa vitamin yang tidak diserap tubuh akan dikeluar dari tubuh melalui air seni. Meskipun tubuh menyimpan sedikit cadangan vitamin ini, mereka harus dikonsumsi secara teratur untuk mencegah kekurangan dalam tubuh. Vitamin B12 adalah satu-satunya vitamin yang larut dalam air yang dapat disimpan di hati selama bertahun-tahun.


Struktur Kimia Vitamin

Fungsi
Berikut adalah fungsi dari beberapa vitamin diatas:

Vitamin A,
membantu membentuk dan menjaga kesehatan gigi, tulang, jaringan lunak, selaput lendir, dan kulit. Vitamin A bisa kita dapatkan dari makanan berupa buah dan sayuran berwarna. Kalau sumbernya dari hewan, bisa didapat dari hati dan susu murni.

Vitamin B6, juga disebut piridoksin. Vitamin B6 membantu membentuk sel darah merah dan menjaga fungsi otak. Vitamin ini juga berperan penting dalam proses penyerapan protein oleh tubuh.Semakin banyak protein yang Anda makan, semakin banyak piridoksin yang dibutuhkan tubuh Anda. Vitamin B6 terlibat dalam perkembangan otak selama kehamilan dan masa bayi, dan juga terlibat dalam fungsi kekebalan tubuh.

Vitamin B12, membantu membentuk sel darah merah dan menjaga sistem saraf pusat, membantu dalam proses pembuatan DNA. Vitamin B12 juga membantu mencegah penyakit Anemia yang membuat orang lelah dan lemah. Vitamin B12 dapat diperoleh dari sumber makanan hewani.

Vitamin C, juga disebut Asam Askorbat (Ascorbic Acid), adalah antioksidan yang meningkatkan kesehatan gigi dan gusi, membantu tubuh menyerap zat besi, dan menjaga jaringan tubuh supaya sehat. Vitamin C juga penting untuk penyembuhan luka dan meningkatkan kekebalan tubuh.
Vitamin C bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah dan sayur.

Vitamin D, juga dikenal sebagai "vitamin sinar matahari", karena dibuat oleh tubuh setelah berada di bawah sinar matahari. Vitamin D membantu tubuh dalam proses penyerapan Kalsium. Anda membutuhkan Kalsium untuk pertumbuhan tubuh dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tulang. Vitamin D juga membantu menjaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah.
Sepuluh sampai 15 menit sinar matahari, 3 kali seminggu, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin D. Namun ini berlaku bagi daerah yang kaya akan sinar matahari. Untuk yang tinggal di daerah yang kurang cahaya matahari, bisa membutuhkan lebih dari itu. Atau memperbanyak memakan makanan yang kaya akan vitamin D, seperti kuning telur, ikan air asin, dan hati. Beberapa makanan lain, seperti susu dan sereal, sering kali mengandung vitamin D. Sebagai tambahan Anda juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin D.
 
Vitamin E, adalah antioksidan yang juga dikenal sebagai tokoferol. Ini membantu tubuh membentuk sel darah merah dan membantu tubuh dalam menggunakan vitamin K.

Vitamin K, berguna dalam proses penggumpalan darah. Ketika kulit atau organ tubuh terluka, maka darah disekitar luka akan menggumpal dan menutup lubang, mencegah darah keluar lebih banyak. Proses penggumpalan darah ini membutuhkan andil dari vitamin K . Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin K juga penting untuk kesehatan tulang.

Biotin, sangat penting untuk metabolisme protein dan karbohidrat, serta dalam produksi hormon dan kolesterol.

Niacin, adalah vitamin B yang membantu menjaga kesehatan kulit dan saraf. Ia juga memiliki efek penurun kolesterol pada dosis yang lebih tinggi.

Folat, bekerja dengan vitamin B12 untuk membantu membentuk sel darah merah. Ini diperlukan untuk produksi DNA, yang mengontrol pertumbuhan jaringan dan fungsi sel. Folat sangat dibutuhkan oleh Wanita yang sedang hamil. Jika wanita hamil kekurangan Folat, maka anak yang lahir beresiko mengalami  cacat lahir seperti Spina Bifida.

Asam Pantotenat, sangat penting untuk metabolisme makanan, produksi hormon dan kolesterol.

Riboflavin (vitamin B2), bekerja dengan vitamin B lainnya. Penting untuk pertumbuhan tubuh dan produksi sel darah merah.

Tiamin (vitamin B1), membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Mendapatkan cukup karbohidrat sangat penting selama masa kehamilan dan menyusui. Ini juga penting untuk fungsi jantung dan sel saraf yang sehat.

Kolin, membantu fungsi normal otak dan sistem saraf. Kekurangan kolin bisa menyebabkan pembengkakan di hati.

Karnitin, membantu tubuh mengubah asam lemak menjadi energi.

Antioksidan, adalah zat yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel. Contohnya termasuk beta-karoten, lutein, likopen, selenium, dan vitamin C dan E. Mereka ditemukan di banyak makanan, termasuk buah-buahan dan sayuran. Mereka juga tersedia sebagai suplemen makanan. Sebagian besar penelitian belum menunjukkan suplemen antioksidan bermanfaat dalam mencegah penyakit.


sumber:
- medlineplus.gov
- alodokter.com
- compoundchem.com

photo credit:
- commons.wikimedia.org


 
Pada tulisan saya sebelumnya yakni "Cara Kerja Virus"  dan "Cara Kerja Vaksin", kita jadi tahu apa dan bagaimana sih virus itu, dan bagaimana cara kerja vaksin yang dibuat untuk memberantas virus tersebut.

Sekarang mari kita mengenal vaksin-vaksin yang dibuat untuk mengatasi virus Corona atau Covid-19 yang sekarang tengah menjadi ancaman global.

Seperti kita ketahui, tahun 2020 ini merupakan "tahun kegelapan" akibat ancaman pandemi virus Covid-19. Yang dampak dari virus ini tidak saja mengancam kesehatan namun juga mengancam sendi-sendi ekonomi.

Berbagai pihak sudah lama berusaha membuat vaksin  untuk memberantas Virus Covid  ini. Berbagai negara, institusi pendidikan, institusi kesehatan, maupun perusahaan farmasi mengerahkan semua kemampuan mereka untuk membuat vaksin.

Titik terang muncul di penghujung tahun 2020 ini, dimana beberapa Vaksin Covid sudah melewati tahapan-tahapan uji klinis, dan tinggal sedikit lagi untuk bisa diterapkan kepada manusia.

Mari kita mengenal vaksin-vaksin tersebut

 1. Vaksin Sinovac


  Nama vaksin Sinovac belakangan ini mencuat, seiring rencana pemerintah yang berencana akan membeli vaksin buatan China ini. Vaksin Sinovac diproduksi oleh Sinovac, perusahaan Farmasi asal China.

  Di Indonesia vaksin ini tengah memasuki tahap Uji Klinis Fase III. Jika Uji Klinis ini lulus, maka baru akan diregistrasikan ke Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

  Jika  BPOM meluluskan registrasi ini, barulah vaksin sionvac bisa diproduksi secara masal.

 2. Vaksin Pfizer


  Vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa kesehatan, Pfizer. Dalam mengembangkan vaksin covid-19 ini, Pfizer bekerjasama dengan BioNTech, perusahaan asal Jerman, dan Fosun Pharma, dari Cina.

  Vaksin tsb kini telah memasuki uji klinis II, III, dan fase gabungan.

  Pada proses uji klinis ini, para ahli di Pfizer menemukan bahwa vaksin Covid-19 ini merangsang dibentuknya antibodi yang mampu melawan SARS-CoV-2. Selain itu terbentuk juga sel kekebalan yang disebut sel T yang mendeteksi virus Covid-19 dan meresponsenya.

 3. Vaksin Oxford AstraZeneca


  Vaksin Oxford ini dikembangkan oleh Universitas Oxford dan Perusahaan AstraZeneca. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), vaksin Oxford AstraZeneca ini merupakan kandidat vaksin yang paling maju pengembangannya.

  Namun proses uji klinis vaksin ini sempat mendapat batu sandungan, karena pada tanggal 8 September lalu, ketika dilakukan uji klinis, memicu sebuah penyakit pada relawan vaksin.
  Setelah melewati proses perbaikan, uji klinis vaksin ini bisa dimulai kembali. Uji klinis dilaksanakan di Inggris, India, Brazil, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

 4. Vaksin G42-Sinopharm


  Banyak pihak yang meragukan kehalalan dari vaksin Sinovac. Sebagai alternatif, terdapat vaksin lain yakni Vaksin G42-Sinopharm. Vaksin ini merupakan vaksin hasil kerjasama Uni Emirat Arab dengan perusahaan Sinopharm China. Vaksin G42-Sinopharm ini telah mendapatkan sertifikat halal.

 5. Vaksin Merah Putih


  Vaksin Merah Putih merupakan Vaksin Corona yang dikembangkan oleh tenaga ahli dalam Negeri. Vaksin ini dikembangkan oleh Lembaga Eijkman. Menurut rilis website sekneg pada tanggal 9 September 2020, upaya pengembangan  vaksin Merah Putih ini sudah mencapai 50%.

  Ditargetkan akhir tahun ini sudah lulus uji kepada hewan. Sehingga kemudian bisa diserahkan kepada PT. Biofarma untuk dilakukan formulasi produksi untuk kebutuhan uji klinis tahap I, II, dan III.

 6. Vaksin Johnson & Johnson


  Vaksin Johnson & Johnson dikembangkan oleh para peneliti di Beth israel Deaconess Medical Center, Boston, Amerika Serikat. Adapun yang menjadi dasar pengembangan vaksin virus Covid-19 ini adalah apa yang mereka sebut dengan Adenovirus 26 (Ad26).

  Ad26 ini menjadi dasar dalam pengembangan vaksin untuk virus Ebola yang pernah berjangkit di Afrika, dan penyakit lainnya. Kini Johnson & Johnson menggunakan Ad26 ini untuk mengembangkan virus Corona.

  Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson ini sudah dilakukan ujicoba fase I dan II pada bulan Juli 2020 lalu.

  Dan pada bulan September telah dilakukan uji klinis fase III dengan melibatkan kurang lebih 60.000 peserta uji. Targetnya pada 2021, vaksin Covid-19 Johnson & Johnson ini sudah bisa diaplikasikan.

 7. Vaksin Moderna


  Sesuai namanya, vaksin Moderna adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Moderna, sebuah perusahaan bioteknologi yang berkedudukan di Amerika Serikat.

  Dalam proses pengembangan vaksin, Moderna bekerjasama dengan National Institutes of Healts (NIH).

  Vaksin Moderna telah melakukan uji klinis III pada 27 Juli Lalu. Diharapkan tahun 2021, vaksin Moderna ini sudah bisa diaplikasikan di pasaran.

Baik temen-temen sekalian, demikianlah beberapa jenis Vaksin Covid-19, semoga bisa menambah pengetahuan kita seputar Vaksin khususnya dan Pandemi Covid-19 pada umumnya.

Jika dirasa masih kurang informasi yang terdapat disini, kita bisa mencari informasi seputar Covid-19 di internet. Tapi tentunya dari sumber yang terpercaya, jangan dari sumber abal-abal tukang nyebar hoax.

Salah satu sumber informasi Covid-19 yang terpercaya adalah website halodoc.com. Di website ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi seputar Covid-19 khususunya dan informasi medis secara umum.


Malah lebih dari itu, di halodoc.com kita bisa konsultasi dengan dokter secara online, mencari dokter, mencari rumahsakit sampai membeli obat & vitamin.

Selain itu Halodoc juga ada mobile applicationnya. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mobile application Halodoc ini adalah sbb:

 •     Fitur membeli obat
 •     Chat Dengan dokter
 •     Pengingat minum obat
 •     Sambungkan Asuransi Kesehatan
 •     Artikel terkait kesehatan
 •     Halofit
 •     Kesehatan hewan
 •     Kalender menstruasi
 •     Kesehatan jiwa
 •     Paket Sehat
 •     Tes Covid - 19
 •     Kalkulator BMI


Bagi kita yang lebih nyaman buka apps ketimbang buka website di chrome, maka menginstall mobile app Halodoc bisa menjadi pilihan untuk kebutuhan seputar medis kita.


 ***
Photo Credit:

 • U.S. Secretary of Defense
 • nytimes.com
 • pui.ristekbrin.go.id
 • halodoc.com
Copyright © 2018 - irpanisme.com. Diberdayakan oleh Blogger.